ZwemScouts Zwemopleidingen
Zwemschool Zwemlessen
Erkend door de Nationale Raad Zwemveiligheid


Zwemvereniging Voerendaal - Zwembad De Joffer Goswijnstraat 1 Voerendaal

PROEFLES IS GRATIS - WEL EVEN GEHEEL VRIJBLIJVEND AANMELDEN - ZIE HIERONDER "AANMELDEN"

Ons mailadres info@zwemscouts.nl

Starten met de zwemles vanaf 4 jaar tot 6 jaar, echte waterratten mogen vanaf 3,5 jaar starten. 
Tussentijds starten is geen probleem.


Makkelijk te bereiken zwemschool

Ouders kunnen kijken naar de zwemlessen.

Wij werken met een digitaal leerlingvolgsysteem dat het mogelijk maakt voor ouders om de vorderingen van hun kind thuis te volgen op het internet via de computer of mobiel.
DAGEN / TIJDEN ZWEMLESSEN
ZATERDAG
12:20 12:50
Watergewenning en aanleren elementaire zwemslagtechniek Niveau 1
ZATERDAG 12:50 13:40 Niveau 2 - 4 Zwemdiploma A
ZATERDAG 13:40 14:30 Zwemdiploma A B C
VRIJDAG 18:00 19:00 Zwemvaardigheden 1+2+3

WANNEER ZIJN ER GEEN ZWEMLESSEN?


 
vanaf
t/m
12-07-2020
21-08-2020
Zomervakantie

ZWEMSCORE MODULE 
VOLG DE VORDERINGEN VAN JE KIND
OP INTERNET EN OP JE MOBIEL 

   

VOLG DE VORDERINGEN VAN JE KIND
OP INTERNET EN OP JE MOBIEL 

Wij werken met de internet zwemscore module, een digitaal leerling volgsysteem dat het mogelijk maakt voor ouders om de vorderingen van hun kind dagelijks te volgen via internet. Grappige smilies laten zien hoe ver hun kind gevorderd is. Iedere les waarop een kind wordt beoordeeld wordt op een persoonlijke pagina weergegeven met smilies.
Ouders kunnen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur een aanvraag indien voor een financiele vergoeding.
Als het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor een bepaalde tijd de bijdrage naar ons heeft overgemaakt vind er onder geen enkele omstandigheid een terugbetaling of uitbetaling plaats. Concreet is het zo dat als zelfs Zwemschool ZwemScouts de zwemlessen beeindigd om welke reden dan ook er geen terugbetaling of uitbetaling plaatsvindt. 

ZWEMSCOUTS ZWEMOPLEIDINGEN
ZWEMVERENIGING VOERENDAAL


POSTADRES
Algemeen secretariaat:  Drieoortsput 82 6417 PN Heerlen.

BEPALINGEN VOOR DE ZWEMLESSEN
• Door betaling van het lesgeld en/of het volgen van onze zwemlessen gaat men akkoord met de bepalingen van de organisatie ZwemScouts.

DEELNEMEN AAN DE ZWEMLESSEN
• Kinderen kunnen deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar tot 6 jaar. Echte waterratten kunnen vanaf 3,5 jaar deelnemen. Tijdens de eerste gratis proefles zal gekeken worden of het kind zover is om aan onze zwemlessen deel te nemen.

ZWEMLESSEN
• De zwemles wordt gegeven in een lesbloksysteem waarbij u per zwemlesblok betaalt.
• Aan het einde van elk zwemlesblok wordt elk kind beoordeeld of het kan doorstromen naar het volgend lesniveau.
• Voor elk zwemlesblok wordt er een overzicht verstrekt met datums wanneer er met kleding gezwommen wordt. We verzoeken de ouders om dit overzicht aan te houden en ervoor zorg te dragen dat aan de kledingeisen voldaan wordt. 
• Als het A-diploma eenmaal gehaald is, zijn diploma B en het complete Zwem-ABC ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 42 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén. Hierbij merken wij op dat hier gemiddelden zijn genoemd, dit is geen garantie, elk kind kent een andere ontwikkeling en groei waardoor deze gemiddelden kunnen afwijken. Hierbij geven wij de voorrang op de veiligheid van u kind .
•  De eerste zwemles is een gratis proefles. Tijdens de gratis proefles kunnen ouders en leszwemmers kijken of onze zwemlessen aansluiten bij de wensen. Onze instructeurs bepalen dan of het kind kan deelnemen aan onze zwemlessen en in welk niveau het kind kan worden ingedeeld.

FINANCIEEL
• De inschrijf- administratiekosten bedragen 15,00 euro. Deze moeten voor de eerste zwemles worden voldaan. Dus na de gratis proefles.
• Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts.
• Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind en betaal per kind apart.
• Inverband met een tijdige inplanning moeten de lesgelden van nieuwe zwemlesblokken uiterlijk 1 kalendermaand voor dat het nieuwe zwemlesblok begint zijn voldaan. 

OPZEGGEN/TUSSENTIJDS STOPPEN/LESGELD VERREKENEN/OPSCHORTEN
• Bij tussentijds opzeggen of stoppen met het volgen van de zwemlessen voor het einde van het zwemlesblok vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
• Wij behouden ons het recht voor om de deelname aan onze zwemlessen op te zeggen vóór afloop van het lesblok indien wij dit nodig achten.  
• Lesgelden worden tijdens het lesblok niet terugbetaald/verrekend/opgeschort.
• Na de betaling van het lesgeld wordt een lesplaats gereserveerd. Na reservering is restitutie niet meer mogelijk.
• Indien de zwemlessen uitvallen buiten de schuld om van de organisatie ZwemScouts, of als de lessen niet worden gevolgd door bv ziekte, vakantie of een andere reden, vindt er geen restitutie/opschorten van het lesgeld of lessen plaats.


DIPLOMAKOSTEN
• Diplomakosten moeten tijdig vooraf worden voldaan. U ontvangt hierover tijdig een bericht.

VERANTWOORDELIJKHEID
• De organisatie ZwemScouts stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, ziekte of schade.

KLACHTEN OF VRAGEN
Voor klachten of vragen kunt u mailen naar info@zwemscouts.nl

Bij betaling van het zwemlesblok gaat u akkoord met de bepalingen die op deze site zijn opgenomen gedurende het bedoelde zwemlesblok.

Sociale veiligheid

Binnen de Gedragscode Zwembranche is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Bij dit meldpunt kan men terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zvvoerendaal.nl
www.zwemscouts.nl 
Postadres
Drieoortsput 82 6417 PN Heerlen

Penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts
Hij/zij is te bereiken via administratie@zwemscouts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verstrekt geen gevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zwemscouts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zwemscouts.nl